स्मार्ट कृषि पशुपालन गाउँ

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सैनामैना ११

हाम्रो बारेमा

सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो । सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो । सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय सरकार ,र कृषकको सामुहिक लागत सहभागितामा संचालित स्वोरोजगार कार्यक्रम हो सैनामैना नगरपालिका ११ तालिमा संचालित यस कार्यक्रम परदेश सरकार , स्थानीय

हाम्रा कार्यहरु ​

काउ म्याट वितरण ​

एस कार्यक्रम का सदस्यहरुलाई काउ म्याट बितरण गरियो। ​

म्यनुर तथा युरिन पिट निर्माण ​

म्यनुर तथा युरिन पिट निर्माण

मेसिन वितरण

मेसिन वितरण

प्रेसर क्लिनर वितरण ​

संस्थाका किर्षक हरुलाई प्रेसर क्लिनर वितरण ​

चाफ कटर वितरण

चाफ कटर वितरण

उन्नत जातको गाई वितरण

उन्नत जातको गाई वितरण

कृषकको धारणा

यस कार्यक्रम ले हामी जस्ता कृषक हरु लाई हौसला प्रधान गरेको छ। आगामी दिनहरु मा पनि राम्रा काम गर्दै जाओस् ।
यस कार्यक्रम ले हामी जस्ता कृषक हरु लाई हौसला प्रधान गरेको छ। आगामी दिनहरु मा पनि राम्रा काम गर्दै जाओस् ।
यस कार्यक्रम ले हामी जस्ता कृषक हरु लाई हौसला प्रधान गरेको छ। आगामी दिनहरु मा पनि राम्रा काम गर्दै जाओस् ।